Tyto stránky použivájí cookies

Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „V pořádku, přijímám vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě a upravit v "Nastavení“. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Upozornění - vážení zákazníci, ve dnech 19.7. – 2.8.2024 probíhá celozávodní dovolená. Objednávky přijaté od 19.7. do 2.8. budou expedovány v týdnu po 4.8. Děkujeme za pochopení.

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE
SKLENÍKŮ V ČR
Úvod Obchodní podmínky
Přihlášení pro velkoobchodní partnery
Pro velkoodběratelský účet nás prosím kontaktujte.
Zapomněl/a jste heslo? Obnovte si jej!

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”) společnosti LIMES Litomyšl s.r.o., se sídlem Němčice 160, 561 18 Němčice, IČ: 150 35 140, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 673 (dále jen „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti zákazníka, jakožto kupujícího, a společnosti LIMES Litomyšl s.r.o., jakožto prodávajícího, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu Prodávajícího na webových stránkách www.limes.cz.

1.2 Jestliže se některá část těchto Obchodních podmínek vztahuje pouze na kupujícího-spotřebitele nebo pouze na kupujícího-podnikatele, je to v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno nebo jsou tyto části v úvodu konkrétního odstavce nebo článku označeny jako SPOTŘEBITEL nebo PODNIKATEL. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak nebo není konkrétní odstavec nebo článek označen způsobem uvedeným v předchozí větě, platí pro kupující obecně. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem jsou pro účely těchto Obchodních podmínek všechny ostatní osoby.

1.3 Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Znění Podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.5 Pro uzavření Smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, aby došlo k uzavření Smlouvy bez současné fyzické přítomnosti kupujícího a prodávajícího. Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem prostřednictvím e-shopu Prodávajícího nacházejícího se na webových stránkách www.limes.cz (dále jen „E-shop“).

1.6 V případě, že některá ustanovení Obchodních podmínek odporují tomu, co bylo sjednáno v rámci uzavřené Smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím, má toto konkrétní ujednání před Obchodními podmínkami přednost.

1.7 Informace o zpracování osobních údajů zákazníků E-shopu jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.

1.8 Některé definice:

2. Uzavření smlouvy

2.1 Koupě Zboží je realizována přes webové rozhraní E-shopu.

2.2 Smlouvu s Prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

2.3 Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž své náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí Zákazník. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou Zákazník hradí za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu). V této souvislosti tedy nejsou Zákazníkovi účtovány žádné další náklady nad rámec Celkové ceny.

2.4 Pro nákup Zboží na E-shopu je třeba, aby Zákazník v rámci E-shopu vytvořil Objednávku, jež bude obsahovat následující údaje:

2.5 Při nákupu Zboží má Zákazník povinnost poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Zákazník poskytl Prodávajícímu při objednání Zboží bude Prodávající považovat za správné a pravdivé.

2.6 Až do doby odeslání Objednávky může Zákazník vyplněné údaje kontrolovat a měnit. Po provedení kontroly Zákazník prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat“ Objednávku odešle Prodávajícímu. Odesláním Objednávky Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními Podmínkami. Po stisku tlačítka „Objednat“ budou všechny vyplněné informace odeslány Prodávajícímu.

2.7 V případě, že Zákazník má zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má Zákazník povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je totožný, jako v případě Zákazníka bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje.

2.8 Nabídka Zboží na E-shopu není závaznou nabídkou Prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, ale pouze obecným přehledem, který slouží Zákazníkovi k zaslání Objednávky. Objednávka Zákazníka je považována za nabídku k uzavření Smlouvy a je závazná.

2.9 Zákazníkovi je doručení Objednávky Prodávajícímu vždy potvrzeno bezprostředně po odeslání Objednávky, a to automaticky generovaným informačním e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu Zákazníka zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení je shrnutí Objednávky. Tímto automaticky generovaným informačním e-mailem ještě nedochází k uzavření Smlouvy. K uzavření Smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází až okamžikem následného manuálního potvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího, ke kterému dochází zasláním potvrzujícího e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka zadanou v Objednávce. Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni učinění Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.10 Může nastat situace, kdy Zákazníkovi nelze Objednávku potvrdit ve smyslu odst. 2.9. Obchodních podmínek. Jedná se například o situace, kdy Zboží je dostupné v prodloužené dodací lhůtě, není dostupné vůbec nebo není dostupné v požadované konfiguraci, atd. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který Prodávající nemůže Objednávku Zákazníkovi potvrdit, bude Zákazník kontaktován a o této skutečnosti informován. Bude-li to možné, může být Zákazníkovi zaslána nabídka na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce, přičemž v takovém případě je Smlouva uzavřena až ve chvíli, kdy tuto nabídku Zákazník Prodávajícímu potvrdí.

2.11 V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Zákazníkovi závazek k zaplacení Celkové ceny.

2.12 V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, není Prodávající povinen Zboží Zákazníkovi za tuto Cenu dodat ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Prodávající bude Zákazníka bezodkladně kontaktovat a zašle Zákazníkovi nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Zákazník tuto nabídku Prodávajícímu potvrdí. V případě, že Zákazník nabídku Prodávajícímu nepotvrdí ani ve lhůtě 7 dnů od jejího odeslání, je Prodávající oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy se Cena zásadně liší od obvyklé ceny u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

2.13 PODNIKATEL: Prodávající je oprávněn do doby doručení Zboží Zákazníkovi odstoupit od Smlouvy v případě, že po uzavření Smlouvy dojde k zásadnímu navýšení cen materiálu nezbytného pro výrobu Zboží objednaného Zákazníkem. Týká se to zejména skleníků, které nejsou skladem a jsou dodávány v prodloužených lhůtách z důvodu, že jsou vyráběny teprve na základě Objednávky Zákazníka.

3. Uživatelský účet

3.1 Na základě registrace v rámci E-shopu může Zákazník přistupovat do svého Uživatelského účtu.

3.2 Při registraci Uživatelského účtu má Zákazník povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

3.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů má zákazník povinnost zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenese za to Prodávající žádnou odpovědnost.

3.4 Uživatelský účet je osobní, a Zákazník není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.

3.5 Uživatelský účet může Prodávající zrušit, a to zejména v případě, když jej Zákazník více než tři roky nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší svou povinnost dle Smlouvy.

3.6 Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu E-shopu.

4. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

4.1 Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu u konkrétního Zboží, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

4.2 Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých případných poplatků stanovených právními předpisy.

4.3 Platba Celkové ceny probíhá po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Zákazník si může v rámci Objednávky zvolit z následujících způsobů úhrady Celkové ceny (některé způsoby platby jsou možné pouze při zvolení určitého způsobu doručení Zboží):

4.4 Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu Zákazníka. Faktura bude též dostupná v Uživatelském účtu Zákazníka.

4.5. SPOTŘEBITEL: Prodávající si vyhrazuje právo u Zboží upraveného na míru podle přání Zákazníka a výjimečně i v jiných případech (např. jedná-li se o objednávku skleníku s vypalovacím lakem nebo je-li ze strany Zákazníka objednáno větší množství Zboží či Zboží vyšší hodnoty, které není skladem a je vyráběno až na základě objednávky učiněné Zákazníkem) požadovat po Zákazníkovi složení finanční zálohy ve výši až 100 % z Ceny Zboží. O případném požadavku na úhradu zálohy je Zákazník vždy informován před uzavřením Smlouvy (k okamžiku uzavření Smlouvy viz odst. 2.8. Obchodních podmínek). Finanční záloha je nevratná v případě, že se jedná o Zboží, u kterého nemá Zákazník právo odstoupit od Smlouvy (tzn. zejména Zboží upravené na míru podle přání Zákazníka), a Zákazník byl o této skutečnosti předem informován. Výše zálohy bude stanovena Prodávajícím a v případě, že záloha nebude Zákazníkem řádně uhrazena ve lhůtě 14 dnů od data vystavení zálohové faktury, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy.

V případě objednávky skleníku s čirým a čirých kaleným sklem bude k stávající ceně promítnut energetický příplatek dle aktuálně platného ceníku dodavatele. V případě nesouhlasu má kupující právo od smlouvy odstoupit.

4.6. PODNIKATEL: Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po Zákazníkovi, který je podnikatelem, složení finanční zálohy ve výši až 100 % z Ceny Zboží. O případném požadavku na úhradu zálohy bude Zákazník informován před uzavřením Smlouvy (k okamžiku uzavření Smlouvy viz odst. 2.8. Obchodních podmínek). Finanční záloha je nevratná. Výše zálohy bude stanovena Prodávajícím a v případě, že záloha nebude Zákazníkem řádně uhrazena ve lhůtě 14 dnů od data vystavení zálohové faktury, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy.

V případě objednávky skleníku s čirým a čirých kaleným sklem bude k stávající ceně promítnut energetický příplatek dle aktuálně platného ceníku dodavatele. V případě nesouhlasu má kupující právo od smlouvy odstoupit.

4.7. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka až poté, co zaplatí Celkovou cenu a Zboží převezme, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane později. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet Prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena okamžikem provedení platby.

5. Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci

5.1 Zboží bude Zákazníkovi doručeno způsobem dle výběru Zákazníka v Objednávce, přičemž Zákazník může vybírat z následujících možností doručení:

5.2. Cena dopravy se liší podle způsobu doručení Zboží, který si Zákazník zvolí v rámci objednávkového formuláře. Cena dopravy je Zákazníkovi zobrazena v rámci provádění Objednávky.

5.3. Prodávající není povinen odeslat Zboží Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník uhradí Celkovou cenu, pokud není jako způsob platby zvolena dobírka či jiný způsob platby, ze kterého vyplývá, že platba má být provedena až při převzetí Zboží.

5.4. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky, není-li se Zákazníkem v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.

5.5. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti, výrobních kapacitách Prodávajícího a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba dodání Zboží je uvedená na E-shopu u konkrétního Zboží. V případě, že Zákazník zvolí osobní odběr Zboží v sídle Prodávajícího, bude Zákazník o možnosti vyzvednutí Zboží informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky či prostřednictvím SMS.

5.6. Zboží (s výjimkou skleníků se sklem – k těm viz níže), které se nachází na skladě Prodávajícího nebo jeho dodavatele, je zpravidla připraveno k dodání do 7 pracovních dní od uzavření Smlouvy (v případě, že byla zvolena platba hotově či na dobírku), nebo do 7 pracovních dní po úplném zaplacení Celkové ceny (v případě, že byla zvolena platba předem bezhotovostně na účet Prodávajícího). Skleníky se sklem jsou dodávány zpravidla ve lhůtách, které jsou uvedeny v detailu produktu na E-shopu (nebo ve vyskakovacím pop-up okně, které se zobrazí po první návštěvě E-shopu). Výše uvedené lhůty mohou být Prodávajícím přiměřeně prodlouženy v případě, že nastanou okolnosti, které nejsou závislé na vůli Prodávajícího (vyšší moc – přírodní kalamita, nařízení vlády, pandemická situace, provozní poruchy, nedostupnost materiálu, výpadky subdodavatelů, apod.). V případě, že Zboží nebude možné připravit k dodání ve výše uvedených lhůtách, oznámí Prodávající Zákazníkovi předpokládaný termín dodání, nebo nabídne Zákazníkovi jiné srovnatelné Zboží, které bude možné připravit k dodání v uvedené lhůtě.

5.7. Po převzetí Zboží od dopravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. V případě, že došlo k poškození obalu, které svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Zákazník povinen Zboží od dopravce převzít.

5.8 V případě, kdy Zákazník poruší svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle odst. 5.7. Obchodních podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího doručit Zboží Zákazníkovi. Zároveň to, že Zákazník Zboží nepřevezme, se samo o sobě nepovažuje za odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka. Pokud Zákazník Zboží opakovaně nepřevezme vzniká Prodávajícímu právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Zákazníka. Pokud se Prodávající rozhodne tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy bude toto odstoupení Zákazníkovi doručeno. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok Prodávajícího na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

5.9. Pokud je z důvodů vzniklých na straně Zákazníka Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je povinností Zákazníka nahradit Prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Prodávající zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce a tyto náklady jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od odeslání e-mailu Zákazníkovi.

5.10 Pokud si Zákazník jako způsob dodání Zboží zvolí osobní odběr Zboží v sídle Prodávajícího, je povinen si vyzvednout Zboží nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude ze strany Prodávajícího informován, že Zboží je připraveno k vyzvednutí. Pokud si Zákazník Zboží v této lhůtě nepřevezme a nepřevezme si Zboží ani na základě dodatečné výzvy Prodávajícího nejpozději do 15 dnů ode dne této dodatečné výzvy k vyzvednutí Zboží, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zákazníka a Prodávající je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit.

5.11. Byla-li Zákazníkem objednána montáž Zboží, je Zákazník povinen připravit místo k montáži Zboží dle pokynů Prodávajícího, jinak je Prodávající oprávněn montáž odepřít.

5.12. Pokud si Zákazník jako způsob dodání Zboží, konkrétně skleníku se sklem, zvolí osobní odběr v sídle Prodávajícího, poskytne Prodávající Zákazníkovi vratný obal na sklo oproti vratné záloze ve výši 600,- Kč. Lhůta vrácení obalu je do 6 měsíců od zakoupení skleníku. Obal nesmí být poškozen a musí být kompletní.

5.13. SPOTŘEBITEL: Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka v okamžiku, kdy Zboží převezme Zákazník nebo třetí osoba určená Zákazníkem. V případě, kdy Zákazník Zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle odst. 5.7. Obchodních podmínek, přechází na Zákazníka nebezpečí škody na Zboží v okamžiku, kdy měl možnost Zboží převzít, ale z důvodů na straně Zákazníka k převzetí nedošlo. Jestliže si Zákazník zajistil nebo Prodávající na popud Zákazníka zajistil jiného přepravce, než je ten, jehož nabízí Prodávající, přechází nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka již předáním Zboží tomuto přepravci. Přechod nebezpečí škody na Zboží znamená, že od tohoto okamžiku nese Zákazník veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

5.14. PODNIKATEL: Jestliže je Zboží Zákazníkovi zasíláno prostřednictvím smluveného přepravce, Zboží se považuje za dodané Zákazníkovi předáním zboží prvnímu přepravci (u něho může Zákazník uplatňovat případná práva ze smlouvy o přepravě). Nebezpečí škody na věci přechází na Zákazníka předáním Zboží tomuto prvnímu přepravci.

6. Práva z vadného plnění

6.1. SPOTŘEBITEL: Ustanovení tohoto čl. 6 Obchodních podmínek se použijí pouze pro Zákazníky, kteří jsou spotřebitelem. Pokud je Zákazník podnikatelem, potom se ustanovení tohoto čl. 6. Obchodních podmínek ve vztahu k němu neuplatní, přičemž ohledně práv Zákazníka–podnikatele z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Je-li v tomto čl. 6. Obchodních podmínek použito označení „Zákazník“ je tím myšlen pouze Zákazník-spotřebitel.

6.2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí (k převzetí viz odst. 5.13. Obchodních podmínek) nemá vady, zejména pak Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Zboží v době, kdy ho Zákazník převzal:

a) má vlastnosti, které byly ujednány, a pokud nebyly výslovně ujednány, pak takové, které Prodávající u popisu Zboží uvedl, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
b) je vhodné pro účely, které jsou u Zboží uvedeny nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
e) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
f) není zatíženo právy třetích stran.

6.3 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.4. V případě, že bude mít Zboží vadu, je Zákazník povinen takovou vadu reklamovat (tzn. oznámit ji Prodávajícímu a uplatnit u něho práva z vadného plnění) bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, respektive be zbytečného odkladu poté, co mohl Zákazník vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Reklamace může být uplatněna například zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Prodávajícího:  reklamace@limes.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla Prodávajícího: LIMES Litomyšl s.r.o., Němčice 160, 561 18 Němčice. Pro reklamaci Zákazník může využít vzorový formulář. V reklamaci je třeba zvolit, jak chce Zákazník vadu vyřešit (viz odst. 6.5. a odst. 6.6. Obchodních podmínek), přičemž tuto volbu Zákazník nemůže následně, s výjimkou případů dle odst. 6.5. Obchodních podmínek, bez souhlasu Prodávajícího změnit.

6.5 Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, může si Zákazník zvolit z následujících práv:

a) odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodání chybějící části Zboží;
b) odstranění vady opravou Zboží;
c) přiměřenou slevu z Ceny;
d) odstoupení od Smlouvy.

Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Pokud si Zákazník zvolí odstranění vady opravou Zboží a Prodávající zjistí, že je vada neopravitelná, oznámí Prodávající tuto skutečnost Zákazníkovi, který si následně může zvolit některý z ostatních způsobů vyřízení reklamace.

6.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, může si Zákazník zvolit z následujících práv:

a) odstranění vady opravou Zboží;
b) přiměřenou slevu z Ceny.

Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího. Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z Ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit.

6.7. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy odstoupit.

6.8. Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém ho obdržel. To však neplatí v případech uvedených v ustanovení § 2110 Občanského zákoníku.

6.9. Neoznámil-li Zákazník reklamaci zjevné vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce Zboží a dostatečné péči zjistit, Prodávající nemusí právo z vadného plnění Zákazníkovi přiznat. V případě zjevných vad, jako je například prasklé sklo nebo neúplnost zásilky, je proto požadováno, aby Zákazník tyto vady reklamoval u Prodávajícího nejpozději do 14 dnů od převzetí Zboží.

6.10. Prodávající do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace zašle Zákazníkovi na e-mailovou adresu potvrzení o tom, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Prodávající reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení, přičemž tato lhůta může být po vzájemné dohodě prodloužena. Prodávající vydá Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Zákazník je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost k vyřízení jeho reklamace, a to zejména včasným předáním reklamovaného Zboží Prodávajícímu. Pokud by předání Zboží Prodávajícímu mělo Zákazníkovi činit značné obtíže, zejména proto, že Zboží není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o Zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí Prodávající vadu po dohodě se Zákazníkem buď na místě, nebo jiným způsobem. Zákazník je v takovém případě povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, tzn. zejména umožnit přístup ke Zboží.

6.11 O vyřízení reklamace bude Prodávající informovat Zákazníka zejména e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Zákazníkovi náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je Zákazník povinen Prodávajícímu prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu, apod. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, má Zákazník povinnost vrátit původní Zboží Prodávajícímu.

6.12. Zákazník, je-li spotřebitelem, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

6.13. Ustanovení ohledně práv z vadného plnění se nepoužijí:

a) u Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jej Zákazník převzal;
d) vyplývá-li to z povahy Zboží.

7. Záruka za jakost

7.1 Na profily skleníků Prodávající poskytuje Zákazníkům záruka v délce 10 let ode dne převzetí Zboží, kterou se Prodávající zavazuje, že po dobu trvání záruky nedojde k prorezivění žárově pozinkovaných profilů skleníků. Záruka za jakost dle tohoto článku Obchodních podmínek je poskytována za podmínek uvedených v úplném znění prodloužené smluvní záruky.

8. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

8.1. SPOTŘEBITEL: Ustanovení tohoto čl. 8. Obchodních podmínek (odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu) se uplatní pouze pro Zákazníka, který je spotřebitelem. Je-li v tomto čl. 8. Obchodních podmínek použito označení „Zákazník“ je tím myšlen pouze Zákazník-spotřebitel.

8.2. V souladu se svou zákonnou povinností tímto Prodávající informuje Zákazníka (spotřebitele) o jeho právu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

8.3. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 8.4. Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodávajícího. Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Zákazník v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje. Zákazník může od Smlouvy odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem, a to zejména zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Prodávajícího: limes@limes.cz, nebo zasláním dopisu na adresu sídla Prodávajícího: LIMES Litomyšl s.r.o., Němčice 160, 561 18 Němčice. Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník využit vzorový formulář Prodávajícího (soubor ve formátu DOCX, po kliknutí na odkaz se soubor stáhne). Není však povinností Zákazníka tento vzorový formulář využít.

8.4. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od Smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím, od Smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od Smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8.5 V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 8.3. Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zákazník musí Zboží vrátit Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Náklady na vrácení Zboží zpět Prodávajícímu nese Zákazník.

8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 8.3. Obchodních podmínek vrátí Prodávající Zákazníkovi peněžní prostředky přijaté od Zákazníka včetně nákladů na dodání Zboží Zákazníkovi, které od Zákazníka na základě Smlouvy přijal. Prodávající vrátí peněžní prostředky dle předchozí věty do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, kterým Zákazník provedl úhradu Ceny. Prodávající vrátí Zákazníkovi finanční prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, je Prodávající oprávněn vrátit Zákazníkovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

8.7. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí nebo prokáže, že mu Zboží odeslal.

8.8. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty vraceného Zboží v případě, že se Zbožím zacházel jinak, než je nutné s ním zacházet s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, a snížení hodnoty Zboží vzniklo v důsledku takového zacházení. V takovém případě Prodávající vyúčtuje tuto částku Zákazníkovi poté, co Zboží bude Prodávajícímu vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že Prodávající Zákazníkovi ještě nevrátil Cenu, má Prodávající právo si tuto svou pohledávku započíst vůči pohledávce Zákazníka na vrácení Ceny, tzn. Prodávající má právo z částky vracené Zákazníkovi odečíst poměrnou část Ceny Zboží odpovídající snížení hodnoty Zboží.

9. Mimosoudní řešení sporů se spotřebiteli

9.1. SPOTŘEBITEL: Ustanovení tohoto čl. 9. Obchodních podmínek se uplatní pouze pro Zákazníka, který je spotřebitelem. Je-li v tomto čl. 9. Obchodních podmínek použito označení „Zákazník“ je tím myšlen pouze Zákazník-spotřebitel.

9.2. Prodávající informuje Zákazníka, že není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.3. Případné stížnosti Zákazníků Prodávající příjimá zejména na e-mailové adrese: limes@limes.cz.

9.4. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

9.5. Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.6. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud právní vztah obsahuje mezinárodní prvek, sjednává se, že se právní vztahy ze Smlouvy vzniklé a se Smlouvou související budou vždy řídit právem České republiky. Tato volba rozhodného práva však nezbavuje spotřebitele ochrany, kterou mu poskytují ustanovení obecně závazných právních předpisů, které by byly v jeho případě použity, kdyby nebylo tohoto ujednání o rozhodném právu.

10.2. PODNIKATEL: Smluvní strany sjednávají, že Smlouva se řídí a bude vykládána podle českého práva a veškeré spory z ní nebo v souvislosti s ní vzniklé budou projednány před příslušným soudem v České republice.

10.3. Zákazník není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči Prodávajícímu vyplývající ze Smlouvy (nebo s ní související) na třetí osobu.

10.4. Veškerou písemnou korespondenci se Zákazníkem je Prodávající oprávněn doručovat elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce, v Uživatelském účtu nebo přes kterou Zákazník Prodávajícího kontaktoval.

10.5. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody Prodávajícího a Zákazníka. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto Obchodní podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv (nejedná-li se o Smlouvy na opakovanou dodávku Zboží – k tomu viz dále), ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Obchodních podmínek bude Prodávající informovat Zákazníka pouze v případě, že má Zákazník vytvořený Uživatelský účet, nebo v případě, že Prodávající má Zákazníkovi na základě Smlouvy dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Prodávající informace o změně v takovém případě zašle na e-mailovou adresu Zákazníka nejméně 14 dnů před účinností této změny. Pokud Prodávající od Zákazníka do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové obchodní podmínky součástí Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že Zákazník výpověď podá, činí 2 měsíce.

10.6. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů, apod.), Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 20 dnů, má Prodávající i Zákazník právo od Smlouvy odstoupit.

10.7. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího. Zákazník však vždy Obchodní podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdrží e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke Smlouvě. Prodávající doporučuje Zákazníkovi potvrzení Objednávky a Obchodní podmínky uložit.

10.8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 29.9.2022.

LIMES Litomyšl s.r.o.

461 618 580

Přihlásit