Menu

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) společnosti LIMES Litomyšl s.r.o., se sídlem Němčice 160, 561 18 Němčice, IČO: 15035140, DIČ: CZ15035140 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě přijetí objednávky kupujícího prodávajícím (dále též „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a nepodnikající fyzickou osobou (spotřebitelem), podnikající fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) a jsou její nedílnou součástí.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě pak mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Za účelem uzavření kupní smlouvy jsou prodávajícím nabízeny produkty (zboží) uvedené na webovém rozhraní obchodu Limes.cz, dále jen v tištěných katalozích prodávajícího a dalších informačních materiálech. Cena jednotlivých produktů je uvedena vč. DPH.

2.2. Objednávku provede kupující vyplněním objednávkového formuláře v elektronickém košíku a jeho odesláním prodávajícímu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném produktu, způsobu dodání vč. nákladů spojených s daným způsobem dodání a úhradě kupní ceny. Kupující je povinen v objednávce uvádět pravdivé a úplné údaje. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.3. Prodávající bez zbytečného odkladu po přijetí objednávky oznámí kupujícímu přiměřeným způsobem uzavření smlouvy.

2.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. výše kupní ceny) požádat kupujícího o opětovné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.5. Kupní smlouvu lze měnit pouze ujednáním prodávajícího a kupujícího v písemné formě.

2.6. Kupující může od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Totéž platí i pro část zboží převzatého na základě uzavřené kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel spolu s fakturou/daňovým dokladem.

Náklady spojené s takovým vrácením zboží nese kupující. Nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vrátí prodávající stejným způsobem kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • v hotovosti při použití vlastní dopravy prodávajícího,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží,
 • v hotovosti v sídle prodávajícího.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti, platbou na dobírku a platbou pomocí platebního terminálu je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím.

V případě bezhotovostní platby nebude objednávka expedována, dokud nebude na účet prodávajícího připsána částka ve výši celé kupní ceny. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen provést platbu na účet prodávajícího pod variabilním symbolem určeným prodávajícím.

3.4. V případě atypicky upravených výrobků a skleníků s vypalovacím lakem je kupující povinen před připravením zboží k dodání uhradit zálohu dle pokynu prodávajícího.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Zboží (s výjimkou skleníků se sklem viz níže), které se nachází na skladě prodávajícího nebo jeho dodavatele, se prodávající zavazuje připravit k dodání do 5 pracovních dní po uzavření smlouvy (platba hotově či na dobírku), nebo po úplném zaplacení kupní ceny (platba bezhotovostně na účet prodávajícího). Tato lhůta může být přiměřeně prodloužena s ohledem na okolnosti, které nejsou závislé na vůli prodávajícího (vyšší moc – přírodní kalamita, apod.). V případě, že zboží nebude možné připravit k dodání do 5 pracovních dní, oznámí prodávající předpokládaný termín, nebo nabídne kupujícímu jiný srovnatelný výrobek, který bude možné připravit k dodání v uvedené lhůtě.

4.2. Skleníky se sklem jsou dodávány ve lhůtách, které jsou uvedeny v detailu produktu našeho eshopu (nebo ve vyskakovacím pop-up okně, které se zobrazí po první návštěvě našich stránek). Lhůty se mohou měnit dle aktuální potřeby firmy Limes -  tzn. např. v důsledku vládních nařízení, pandemické situace, v případě neobvyklé poptávky skleníků ze strany zákazníků a jiných neočekávaných událostí. 

4.3. Způsob dodání zboží určuje kupující (s výjimkou skleníků se sklem viz níže), přičemž má na výběr z těchto možností:

 • vlastní odběr zboží ze sídla prodávajícího (kupující je v tomto případě povinen oznámit prodávajícímu nejpozději 5 dnů předem termín odběru),
 • dodání zásilkovou službou dle platného ceníku zásilkové služby (cenu za dopravu naleznete v 2. kroku el. košíku),
 • dodání vlastní autodopravou prodávajícího dle platného ceníku prodávajícího.

Kupující je o termínu dodání informován telefonicky a písemně předem. Pokud zákazník požaduje dodání mimo standartní dodací dobu zásilkové služby (do 16 hod), může být účtován příplatek dle podmínek zásilkové služby.

4.4. Skleníky se sklem jsou dodávány výhradně autodopravou prodávajícího.

4.5. V případě vlastního odběru skleníku se sklem kupujícím ze sídla prodávajícího, poskytne prodávající kupujícímu vratný obal na sklo oproti vratné záloze ve výši 450,- Kč.

4.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanou dodávkou zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

4.7. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.8. Zboží je zasíláno pouze po území České republiky.

4.9. V zemích mimo území ČR máme své obchodní partnery, se kterými máme uzavřenou obchodní spolupráci.  V ní  je zakotveno,   že  nebudeme „fyzickým osobám“  do  uvedené země prodávat  naše výrobky.  Pokud  si  i  přesto chtějí tyto  osoby  u  nás  výrobky  objednat,  musí  počítat s navýšením cen výrobků o 10%.   Výrobky  musí  zaplatit   v hotovosti,   nebo  předem zálohovou fakturou  a vyzvednout  v našem sídle  v  Němčicích  160, 561 18 Němčice.

4.10. Při objednávce v hodnotě 4000 Kč (včetně DPH) a výše je cena dopravy 0 Kč (je zdarma).

5. REKLAMACE

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má předmět kupní smlouvy:

 • takové vlastnosti, které prodávající popsal,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Kupující, zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po předání zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

5.4. V případě poškození obalu zásilky, musí kupující tuto skutečnost oznámit dopravci a nepřevzatou zásilku může vrátit prostřednictvím dopravce prodávajícímu. Kupující je povinen prohlédnout kompletnost a neporušenost skla ke skleníku ihned po předání věci, konstrukci skleníku nejpozději do 14 dnů od předání věci. V případě, že kupující neuplatní v těchto případech právo z vadného plnění bezprostředně poté, co vadu zjistil, nebude k ní později již přihlíženo.

5.5. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku v délce trvání 2 let, jíž se zavazuje, že věc bude po dobu 2 let způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

Na profily skleníků se vztahuje záruka v délce 10 let - úplné znění prodloužené smluvní záruky

5.6. Byla-li kupujícím objednána montáž předmětu koupě, je kupující povinen připravit místo k montáži předmětu koupě dle pokynů prodávajícího, jinak je prodávající oprávněn montáž odepřít. V případě, kdy byla kupujícím objednána montáž předmětu koupě, běží záruční doba až ode dne provedení montáže.

5.7. Práva z vady se uplatňují písemně u prodávajícího, a to výhradně na adrese jeho sídla. Pro uplatnění nároku z vad je nutno prodejci uvést:

 • datum dodání věci,
 • doklad o koupi (dodací list, faktura),
 • název věci,
 • reklamované množství,
 • popis závady,
 • návrh na vyřízení reklamace.

Pokud je reklamována neúplnost dodávky skleníku či jiného výrobku, musí být dále uvedeno přesné označení chybějící pozice dle balicího listu (číselné i slovní), je nutné přiložit (lze i v kopii, případně zaslat faxem) balicí list, kde je uvedeno jméno pracovníka, který osvědčil kompletnost a doklad o koupi (dodací list). Není- li oprava zboží možná a umožňuje-li to jeho povaha (vodní grily, zahradní nábytek, apod.) předá/zašle kupující prodávajícímu rovněž reklamované zboží.

V opačném případě (smontovaný skleník, pařeniště, zastřešení bazénu, …) prodávající po dohodě s kupujícím zajistí technickou prohlídku reklamovaného zboží u kupujícího. Vrácení/výměnu reklamovaného zboží zajistí prodávající na své náklady. Prodávající rozhodne o reklamaci do 2 pracovních dnů, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Reklamace týkající se konstrukcí skleníků (prorezivění žárově pozinkovaných profilů) se řídí Prodlouženou smluvní zárukou.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající je oprávněn předávat osobní údaje kupujícího v rozsahu e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči prodávajícímu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech kupujících, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je prodávající zařazen do programu Ověřeno zákazníky, nebo do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči prodávajícímu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

6.2. Kupující prohlašuje, že všechny jím poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující učiněním závazné objednávky prodávajícímu, případně zaškrtnutím příslušného pole v internetovém formuláři objednávky zboží, poskytuje prodávajícímu osobní údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, IČO, doručovací adresa, telefon a e-mail, údaj o provedené platbě, údaj o objednaném zboží), které Prodávající potřebuje znát pro účely vyřízení a doručení objednaného zboží kupujícímu. Ke zpracování těchto osobních údajů tedy nepotřebuje prodávající souhlas kupujícího, neboť zákonným důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) plnění uzavřeného smluvního vztahu a dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR plnění zákonných povinností prodávajícího (např. ve vztahu k uchovávání účetních dokladů o provedených nákupech zboží). Komplexní informace o ochraně osobních údajů a právech kupujícího v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů jsou dostupné na www.limes.cz v patičce webu na odkazu „Ochrana osobních údajů“.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ověřeno zákazníky Heureka.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

7.2. Není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného, platí tyto obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.

7.3. Strany se zavazují, že všechny spory, které vzniknou ve spojitosti s touto smlouvou, budou nejprve řešeny smírnou cestou. Prodávající tímto informuje kupujícího o tom, že věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřenými mezi nimi je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Jestliže nebude spor vyřešen smírnou cestou, bude k jeho řešení povolán příslušný soud.“

7.4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7.5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2014.

 Dne 10.3.2015 byl upraven bod 4.3 a doplněn bod 4.9. Dne 24.8. 2015 byl doplněn odstavec v bodě 6.1. Dne 14.10. 2015 byl upraven bod 3.3. Dne 10.2.2016 doplněn 7.2. Dne 12.5. dolněn bod 4.2. Dne 27.2.2017 byl upraven bod 7.3. a 7.4. Dne 23.5. 2018 byl upraven bod 6.1 a 7.1.